تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

سلام .دراین پست میخواهیم به شما دوستان تعبیر خواب زندان

را بیان کنیم.انسان در طول شبانه روز خوابهای متفاوتی میبیند که

بعضی ازآنها باعث نگرانیافراد میشود و احتیاج به تعبیر دارد.

ممنونم ازهمراهی شما با سایت مولیزی.

محمد ابن سیرین می گوید: اگرکسی ببیند درزندان بود وآن زندان

هرگزندیده بود،دلیل برهلاک است، زیرا که زندان مجهول گوراست.

اگرزندان معروف ببیند،دلیل براندوه ومضرت کند.اگرببیند درزندان

زنجیربرپای داشت،دلیل که درعملی که باشد، دیربماند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی درخواب دید درزندان است و درپاهایش غل وزنجیراست

درکاروشغلی که دارد، زمان طولانی می ماند واگر دید اورا به زندان

می برند،ازغم رهایی مییابد.

اگر کسی دید درزندان است وزندان برای اونا آشنا است، احتمال

مرگ اونزدیک است.

اگرزندانی که درآن است، زندانیان را شکنجه می کنند واو

را هم شکنجه می دادند،از گناه پاک می شود.

اگر کسی خواب دید اززندان آزاد شده از غم و اندوه آزاد می شود.

اگرکسی ببیند درزندان بود وآن زندان هرگز ندیده بود، دلیل برهلاک

است، زیرا که زندان مجهول گور است.

اگر زندان معروف ببیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر ببیند در

زندان زنجیر برپای داشت، دلیل که درعملی که باشد، دیربماند.

اگرصاحب خواب خود را درزندان معروف ببیند، دلیل که بزرگی

و جاه یابد.

اگرزندانبان را نشناسد، ازجهت شغلهای دنیا اوراغم واندوه است.

اگرببیند با مردی زندانبان با بند می رفت، دلیل که کاربسته او

گشایش یابد.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده

می‌شود،گفته می‌شود.

دربسیاری ازتمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط

بیشتر بخوان بیشتر بدان  عکس بسم الله الرحمن الرحيم رنگی

فراطبیعی یا وسیله ‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی درنظرگرفته

می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادربه گره‌گشایی ازمفهوم آن

هستند.

در روان‌شناسی تحلیلی شیوه‌های تعبیر خواب برگرفته از روشی

است که زیگموند فروید بنیان‌گذار مکتب روان‌کاوی در اثر مهم

خود «تعبیر خواب» (۱۹۰۰) ارائه داده‌است.

فروید در این کتاب تئوری خود را در مورد کارکردهای

خواب تشریح کرده‌است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.