تعبیر خواب عزاداری

تعبیر خواب عزاداری

تعبیر خواب عزاداری

درود به بازدیدکنندگان سایت مولیزی.خواب حالتی است که درمقابل بیداری قرار می‌گیرد.این پست مربوط به تعبیر خواب عزاداری از دید معبرین مشهورمیباشد.متشکرم که از سایت ما دیدن میکنید.

آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که عزادار کودکی است نشانه این است که

نقشه هایی را که برای زندگی خود کشیده است با سرعت به

شکست می انجامد.

اگر فردی درخواب ببیند که برای خویشاوند خودعزاداری

می کندنشانه این است که درآینده پیشرفت اندکی خواهد

داشت وایده های خواب بیننده به خوبی اندیشیده می شوند

به ثمر خواهند رسید.

معبرین غربی 

اگر فردی در خواب ببیند که به مراسم ختم و عزاداری مرده ای

می رود نشانه این است که حادثه شومی درآن محل رخ می دهد

یا بین دوستان و اقوام جدایی پیش می آید.

اگر فردی درخواب ببیند که برای شخص مرده ای عزاداری می کند

نشانه این است که ضرری ازجانب اقوام مرده به او می رسد.

دیدن خواب عزاداری برای فردی که مرده نشانه سختی است

که به وسیله شخص عزادار بوجود می آید.

جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند مرده ای که جان داده است خویشان برای

وی زاری می کنند نشانه این است که بر اهل بیت آن مرده اندوه

و غم می رسد و اگر ببیند که خویشان مرده آهسته گریه می کنند

نشانه این است که خویشان مرده ازوی به شادی و خرمی

می رسند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند مرده‌ای جان داد و خویشان او بر

وی نوحه و زاری می‌کردند، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و

بیشتر بخوان بیشتر بدان  سارا والیانی

اندوه رسد. اگر بیند که خویشان وی آهسته می‌گریستند، دلیل که

خویشان وی از وی شادی و خرمی رسد.

خالد اصفهانی 

اگر فردی در خواب ببیند که حاکم یا فرمانروای شهر از دنیا

رفته است و برای او عزاداری و نوحه سرایی می کنند نشانه

این است که آن حاکم دچار ضرر و زیان خواهد شد.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود،

گفته می‌شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.